138653026

බාගත කිරීම්

 • HAC-ML රැහැන් රහිත දුරස්ථ මීටර් කියවීමේ පද්ධති පරිශීලක අත්පොත V1.0
  HAC-ML රැහැන් රහිත දුරස්ථ මීටර් කියවීමේ පද්ධති පරිශීලක අත්පොත V1.0
 • HAC-MLW LoRaWAN මිනුම් මොඩියුලය
  HAC-MLW LoRaWAN මිනුම් මොඩියුලය
 • HAC-MLWA මොඩියුලය පරිශීලක අත්පොත
  HAC-MLWA මොඩියුලය පරිශීලක අත්පොත
 • HAC-NBh මීටර් කියවීමේ පරිශීලක අත්පොත
  HAC-NBh මීටර් කියවීමේ පරිශීලක අත්පොත
 • HAC-NBi මොඩියුල පරිශීලක අත්පොත
  HAC-NBi මොඩියුල පරිශීලක අත්පොත
 • HAC-WRW-I අත්පොත
  HAC-WRW-I අත්පොත